Ubuntu完全卸载nginx

不完全卸载可能会导致配置文件无法创建,或/etc/nginx下只有几个文件夹的问题

sudo apt-get --purge remove nginx 
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get --purge remove nginx-common

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注